10.03.2014

BLACK ANAIUS
BLACK ANIAUS 


Detalle de viñeta de The Mice Templar vol. 4 #15. 
The Mice Templar vol. 4 #15 panel detail.